Rehabilitering

Program för rehabilitering av deltids- och heltidssjukskrivna

Inledning

Spino Friskvård AB tillhandahåller ett rehabiliteringsprogram som vänder sig till företag som har helt- eller deltidssjukskrivna anställda där grundorsaken är besvär i rörelseapparaten och/eller utmattningsdepression/utbrändhet.

Programmet utförs i vår lokal eller på plats hos arbetsgivaren om lämplig lokal finns. Anledningen till att tjänsten erbjuds på plats hos arbetsgivaren är att arbetstidsbortfallet minimeras och därmed kan en kostnadseffektiv rehabiliteringsinsats utföras.

Att finnas på arbetsplatsen underlättar dels dialogen mellan vår personal och arbetsgivaren och dels den anställdes naturliga kontakt med sin arbetsgivare vilket ytterligare effektiviserar rehabiliteringsinsatsen.

Syfte

Behandlingsprogrammet stimulerar och motiverar människor till att både kort- och långsiktigt aktivt förbättra sin kondition, fysiska och psykiska hälsa med målet att öka sina möjligheter att återgå till arbetslivet och/eller klara av arbetsuppgifterna.

Behandlingsprogrammet syftar även till att hjälpa människor att förändra sitt beteende så att arbetslivet eller andra yrkesinriktade insatser blir så långsiktigt hållbara som möjligt.

Målsättning

Målet är att få den anställde så fort som möjligt tillbaka i arbetslivet.

Genomförande

Programmet utförs i en två-stegsraket med en intensiv fas de första 2-4 veckorna följt av en långsiktig fas som löper 6-12 månader.

Efter den intensiva fasen sker en utvärdering och uppföljning som ligger till grund för utformningen av den långsiktiga fasen.

Denna fas är viktig ur ett beteendeförändrande perspektiv. Många återkommande behandlingar ökar chansen till beteendeförändring, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart resultat.

I denna fas skall också deltagaren (den anställde) försöka aktivera sig. Det är viktigt att så tidigt som möjligt lyckas aktivera deltagaren så att denne själv kan bidra till sitt tillfrisknande.

I förekommande fall ingår även försök med arbetsträning för mjuk återgång till arbetslivet.

Vi lägger stor vikt ha tid att bygga relationer med deltagaren och skapa ett förtroende vilket underlättar rehabiliteringsarbetets resultat. Därför avsätter vi ca en timme vid varje enskilt behandlingstillfälle.

Aktiviteter som genomförs är:

 • Hälsoprofilbedömning
 • Kartläggning av besvär
 • Manuell undersökning av rörelseapparaten
  Analys och planering av rehabiliteringsinsatsen
 • ”Personligt kontrakt” med deltagaren, vad som förväntas av denne samt målsättning med behandlingsprogrammet
 • Massage/Muskelbehandling
 • Instruktioner hur deltagaren själv kan förebygga besvären, t ex genom träning, töjningar, avslappningsövningar
 • Instruktioner till specifik träning av muskelgrupper
 • Instruktioner i arbetsplatsergonomi, arbetsbelastning, arbetsmetodik
 • Förslag på aktiviteter som befrämjar deltagarens psykiska hälsotillstånd vid utmattningsdepression/utbrändhet
 • Förslag på lämpliga arbetsuppgifter/yrken för en långsiktig hållbarhet i arbetslivet
 • Råd i kosthållning och livsstil

Kommunikationen med arbetsgivaren sker alltid inom ramen för tystnadsplikt och personlig integritet.

En företagsjournal upprättas innehållande hur och vad som ska utföras/följas upp av vilka och när. Här antecknas också kontakten löpande som sedan kan följas upp vid behov.

Den ansvarige hos oss håller kontakt med arbetsgivaren genom t ex möten, e-mail, brev och telefon.

Arbetsgivaren måste inse och vara beredd på att hjälpa till att aktivera deltagaren. Tillsammans med arbetsgivaren planerar vi åtgärder för att långsiktigt stödja rehabiliteringens effekter, exempelvis arbetsplatsergonomiska åtgärder, ekonomiskt stöd för träning och andra aktiviteter etc. Detta noteras i företagsjournalen.

Uppföljning

Genom Hälsoprofilbedömningarna erhålls information om kondition och livsstilsmönster.

Behandlingarna följs upp genom att patientjournal förs där anamnes (deltagarens egenberättade hälsotillstånd) och behandling fortlöpande dokumenteras. Även ev. kontakt med andra aktörer noteras.

Efter den första intensiva fasen samt efter den sista långsiktiga fasen ges deltagaren möjlighet att utvärdera rehabiliteringsinsatsen genom ett svarsformulär.

Efter den sista långsiktiga fasen görs en ny hälsoprofilbedömning, kartläggning och utvärdering som sedan jämförs med den inledande undersökningen.

En slutgiltig rapport beskriver rehabiliteringsprogrammets resultat och utgör nytt beslutsunderlag för kommande friskvårdsinsatser.

Kvalitetssäkring

Personalen är erfaren, välutbildad samt innehar certifiering eller auktorisation genom branschorganen.

Vi lägger stor vikt vid att mäta effekterna av insatserna på både kort- och lång tid. Ett antal olika dokumentationsmetoder används i syfte att belysa effekterna ur ett helhetsperspektiv:

 • Hälsoprofilbedömning – den enskilde svarar på frågor om hälsa och livsstil samt utför fysiska tester. Detta görs i början och i slutet av insatsperioden så att de långsiktiga effekterna kan redovisas.
 • Patientjournal – kontinuerligt uppdaterad historik av anamnes och behandlingar.
 • Företagsjournal – information om hur kontaken med företaget skall fortlöpa.
 • Programutvärdering – deltagaren utvärderar rehabiliteringsinsatsen.
 • Slutrapport – efter rehabiliteringsperioden sammanfattas insatsen.

Dokumenten ligger till grund för att arbetsgivaren kan:

 • Analysera hälsotillstånd, inom ramen för tystnadsplikt och personlig integritet.
 • Mäta och följa upp effekterna av insatserna.
 • Besluta om fortsatta, framtida friskvårdsinsatser.
 • Besluta om långsiktiga lösningar av arbetsuppgifter och yrkesval.