Spino Friskvård

Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandremix

Det finns en 6–13-faldigt ökad risk för barn och ungdomar under 20 år att drabbas av narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix mot influensa A/H1N1. Den slutsatsen drar CHPM, de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, och rekommenderar därför att barn och ungdomar under 20 år inte bör vaccineras med Pandemrix. Det bör bara användas för den gruppen när annat vaccin mot säsongsinfluensa inte finns tillgängligt och om immunisering bedöms som nödvändig.

Läkartidningen nr 32/2011  ==> 

Lägre mineralmängder i svenskt vete

Enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sjunker halterna av selen, järn och koppar i svensk spannmål pga konstgödning. Halterna av flera mineraler täcker inte längre djurens (!) behov i foder. Samma spannmål används dock som brödsäd i en lång rad livsmedel avsedda för människor…

Miljögifter i frukt och grönt ökar

Den som följer kostrådet att äta mer frukt och grönt får i sig extra miljögifter på köpet, visar en färsk EU-kartläggning. Kritiker kräver nu att Livsmedelsverket öppet tar ställning för ekologiska varor. Av de sammanlagt 62 569 prover som analyserats påträffades giftrester i 46 procent. Dessutom innehöll omkring 3 000 av proverna så höga halter att de var olagliga eftersom gränsvärdet överskreds. Till de medel som oftast påträffades i maten enligt EU-rapporten hör det potentiellt hormonstörande medlet procymidone.

Läs mer på »

Nyttigare äta ekologiskt enligt EU

Ekologiskt odlade frukter och grönsaker är nyttigare än konventionellt odlade, visar resultat från en stor EU-studie. Rådet att äta fem portioner frukt och grönt om dagen skulle gå att minska till fyra om man äter ekologiskt, menar forskarna.

Få ifrågasätter att ekologiskt odlade grödor innehåller mindre bekämpningsmedel och är bättre för miljön, men myndigheterna har inte övertygats om att de också skulle vara mer rika på vitaminer och mineraler.

Nu visar preliminära resultat från ett stort fyraårigt odlingsförsök i Newcastle att åtta sorters ekologiskt odlade frukter, grönsaker och sädesslag innehöll upp till 40 procent mer antioxidanter. Även innehållet av mineraler som järn och zink tycks öka.

Läs mer på »

Studie

Karolinska Institutet har avslutat en studie som visar vad många företag redan uppmärksammat men ej kunnat konkret redovisa:

  •  Lönsamheten i hälsofrämjande åtgärder framgår av att varje investerad timme ger ett väsentligt högre utbyte i form av ökad produktivitet.
  • Att investera i hälsofrämjande insatser som påverkar arbetsförmågan hos arbetskraften leder till produktivitetsökning.
  • Obetydliga investeringar i hälsofrämjande insatser leder till att företaget inte utnyttjar den potential som finns till ökad produktivitet